Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:
I. Úvodní ustanovení
II. Podmínky prodeje, přepravné a balné
III. Platební podmínky
IV. Reklamační řízení
V. Závěrečná ustanovení

I. Úvodní ustanovení

Firma VIVA Lanškroun, spol. s r.o., se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ: 25254197, zapsaná    v Obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10384 (dále jen "VIVA") tímto vyhlašuje s platností od 1.8.2013 tyto obchodní podmínky.

Jejich účelem je úprava práv a povinností vyplývajících z obchodních vztahů mezi VIVA, jakož dodavatelem, a jeho obchodními partnery, jakožto odběrateli. Obchodním partnerem VIVA se stává fyzická nebo právnická osoba podnikající v oblasti sportu, která předloží pravdivé údaje o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě. Na základě těchto údajů je zaregistrována do systému VIVA a získává přístup do internetového velkoobchodu společnosti na webu: b2b.viva‑sport.cz, (dále jen „B2B VIVA“) Obchodní partner bere na vědomí, že je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Vzájemné obchodní vztahy mezi VIVA a obchodními partnery jsou následující: VIVA dodává zboží na základě objednávek a obchodní partner je pak povinen produkty převzít a zaplatit za ně včas stanovenou cenu.

II. Podmínky prodeje, přepravné a balné

1.     Podmínky prodeje

Podmínkou prodeje produktů dodávaných VIVA ve Vaší prodejně a na Vašem e-shopuje dodržování odpovídající úrovně prodeje námi nabízených produktů. Prosíme Vás o dodržování doporučených prodejních cen, a to zejména na Vašich internetových stránkách.

Minimální výše jedné objednávky není stanovena.

Zásilky jsou standardně zasílány prostřednictvím dopravní společnosti PPL, pokud není dohodnuto jinak.

 

  1. Přepravné a balné

Podmínky platné pro Českou republiku:

V případě jednorázové objednávky v hodnotě min. 4.500 Kč bez DPH (hodnotou objednávky se má na mysli její fakturační hodnota bez DPH) je přepravné, balné a doběrečné ZDARMA.

V případě jednorázové objednávky v nižší hodnotě než 4.500 Kč bez DPH (hodnotou objednávky se má na mysli její fakturační hodnota) je přepravné a balné 100 Kč bez DPH za jeden karton a doběrečné při dobírce je 39 Kč bez DPH, pokud není dohodnuto jinak.

 

Podmínky platné pro Slovenskou republiku:

V případě jednorázové objednávky v hodnotě min. 200 Eur (hodnotou objednávky se má na mysli její fakturační hodnota bez DPH) je přepravné, balné a doběrečné ZDARMA.

 

V případě jednorázové objednávky v nižší hodnotě než 200 Eur (hodnotou objednávky se má na mysli její fakturační hodnota) je přepravné a balné 8,50 Eur za jeden karton a doběrečné při dobírce je 2,50 Eur, pokud není dohodnuto jinak.

Při dodání zboží na Slovensko je podmínkou uplatnění osvobození od DPH doložení, že odběratel je osobou registrovanou k dani (DPH) v jiném členském státě, tj. sdělení platného DIČ a předložení potvrzení o registraci k dani (DPH) v jiném členském státě. Pokud nebudou splněny výše uvedené podmínky, nebude uplatněno osvobození od daně a zboží bude fakturováno včetně DPH.

 

III. Platební podmínky

Je možná některá z níže uvedených platebních podmínek:

1.   dobírka nebo hotovost (platí při převzetí zboží v sídle VIVA)

2.   faktura s dohodnutou splatností

Doba splatnosti faktur se řídí podmínkami uvedenými v ceníku, případně dle dohody s obchodním oddělením VIVAnebo s obchodními zástupci VIVA, pokud není stanoveno jinak.

V případě, že nemá odběratel uhrazeny všechny faktury ve lhůtě splatnosti, bude objednané zboží fakturováno s marží o 10 % nižší, než je uvedeno v platném ceníku, případně dle jiných podmínek uvedených v ceníku, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto případě je také VIVA oprávněna požadovat platbu dobírkou nebo hotovost, bez ohledu na dříve dohodnuté platební podmínky. Na odběratele se také nevztahují žádná zvýhodnění, která mohou z platby dobírkou nebo hotovostí pro odběratele plynout.

V případě, že provede kupující předsezónní objednávku zboží a objednané zboží neodebere nebo zboží odmítne odebrat, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 80 % hodnoty objednaného zboží.


IV. Reklamační řízení

Veškeré reklamace zasílejte na adresu:
VIVA Lanškroun, spol. s r.o.

reklamační oddělení
Opletalova 92

563 01 Lanškroun

Opravný daňový doklad (dobropis) je nezbytně nutné potvrdit (datum, podpis, razítko) a vrátit zpět na adresu VIVA Lanškroun, spol. s r.o., se sídlem Opletalova 92, 563 01 Lanškroun nebo naskenovat a poslat na e-mail: objednavky@viva‑sport.cz. Pokud požadujete vrácení peněz na Váš účet, je třeba uvést i číslo Vašeho účtu, na který chcete peníze vrátit.

 

V. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne vyhlášení. VIVA si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoli změnit a není povinna informovat odběratele o změně obchodních podmínek. Ostatní práva a povinnosti obchodními podmínkami neupravené se řídí právním řádem České republiky.